FİBERSER BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 AYDINLATMA METNİ

 

Fiberser Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

 

 1. Veri Sorumlusu

Tarafınızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi Veri Sorumlusu olarak, yürürlükte bulunan tüm yasal mevzuata uygun davranarak ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

 

Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede sair yasal mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

   2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiberser Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 

 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,

 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Şirketimizin, ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,

 • Şirketimizin kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirketimizin, iş ortaklarının ve çalışanlarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden kişisel veri sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi,

 • Şirketimizin hukuk işlerinin icrası/takibi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Şirketimize talep ve şikayetlerini ileten kişisel veri sahipleri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikayet yönetiminin sağlanması,

 • Şirketimizin etkinlik yönetimi

 • Şirketimizin iş ortakları, yatırımcıları veya tedarikçileriyle olan ilişkilerinin yönetimi

 • Şirketimizin personel temin süreçlerinin yürütülmesi

 • Şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi

 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan bilgilerin verilmesi.

 

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen kişisel verileriniz, Fiberser Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

    3. Kişisel Veri Aktarımı

Kanun ve ilgili yasal mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi 2. maddede yer alan amaçlar doğrultusunda, Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişiler, kurumlar, kuruluşlar, bankalar, doğrudan/dolaylı bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz, denetçiler, danışmanlar, iş ortakları, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

 Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçların belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda AEB Turizm ve Yatırım Anonim Şirketi’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi Kanun ve sair yasal mevzuat hükümleridir.

 

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.

FİBERSER BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 AYDINLATMA METNİ (devam)

 5. Kanun uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

 

Kanun’un 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen kişisel veri işlenebilir;

 

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

 • Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması durumunda,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/ Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması durumunda,

 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması durumunda,

 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması durumunda,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda,

 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Fiberser Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited  Şirketi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda,

 • Bunlarla birlikte, Kanun uyarınca, kişisel sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

 

 6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel veri sahibi olarak;

 

 • İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınızı, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınızı; kişisel verilere erişim ve bu verileri isteme hakkınızı, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınızı ya da yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkınızı kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilecektir.

 

  7. Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

 

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dahilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.fiberser.net” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

 

 • Yeni Batı Mah. Palandöken Cad. 2379. Sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA adresine bizzat teslim edebilir,

 • Noter kanalıyla gönderebilir,

 • fbi@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

    Fiberser Bilişim ve İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

FİBERSER BİLİŞİM